ОЯН ҚАЗАҚ! ТҰР ТІЗЕДЕН «АЛЛА» ДЕП.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
dead 24 Декабря 2007 в 14:28:04
Рахат Алиев:

Казіргі КазаКстандагы жер мэселесі КазаК Ултынын не олуі, не осіп-онуі болып тУр. Елдегі журіп жатКан КУбылыстарга, сондай-аК, Н.Назарбаевтын Устанган (о бастан-аК) саясатына Карап, «КазаК Улты оседі» деп айту барып тУрган соКырлыК болар еді! 2001 жылдын озінде-аК жерді сыпыра сатып алуга дайындыК жасап журген коптеген алпауыт келімсектер туралы УКК-ті білетін. АКыры олардын айтКанына конген Назарбаев «Жер туралы занды» зорлыКпен Кабылдатты.

Дэл Казір «КазаКтын Улан-гайыр жері бар» деп, тек аКымаК адам гана айта алады. КазаКта уй-жай салатын алаКандай да жер Калган жоК! (Жердін бэрі шетелдіктерге сатылып кетті, не жер КазаКтан озге Улттардын еншісінде. УКК КУжаттарынан). МУны отірік деген адамнын сірэ дені сау емес болар. Сол, 2001 жылы жерді сатуга болмайтынын, ж е р д е н айырылган КазаК, У л т т ы г ы н а н да айырылып Калатынын мен Н.НазарбаевКа айтКанмын.

Ол мені: «СЕН КАЗАКТЫ ЖАКСЫ БІЛМЕЙСІН. КАЗАККА ЖАГДАЙ ЖАСАСАН МОЙНЫНА МІНІП АЛАДЫ. КАЙТА КАЗАКТАРДЫ БАСКА УЛТТАР БАСЫП-ЖАНШЫП ОТЫРСА, БИЛІК МЭНГІЛІК КОЛЫНДА БОЛАДЫ! – деп тиып тастаган-ды...
Сіз «ЖоК мумкін емес!» деп, маган сенбейтін де шыгарсыз. Онда, озініз ойланып корініз. Елдегі стратегиялыК мэнге ие нысандар: Кара жэне турлі-тусті металдар; мУнай, тагы-тагылар, ягни букіл мемлекеттік экономика кімдердін Колында? Ни, Ким, Машкевич, Миттал тагы, тагы ылги Назарбаевтын «бір эке бір шешеден шыККан бауырлары» сияКты бУлар.

Сіз Калай ойлайсыз, букіл Улттан осыларга тен келетін адам табылмай Калыпты ма? ЖоК! КазаКтын кез-келгені бУлардан кем емес. Бар мэселе Н.Назарбаевтын жогарыда айтылган ішкі Устанган позициясында.

БУл-бУл ма, Назарбаев ол позициясын букіл ел ауКымында жазылмаган зан ретінде енгізіп те Койган. Оган дэлел елдегі орта денгейдегі озекті Кызметтер де (экімшілік те, прокуратура да, полиция да, УлттыК компаниялар да, т.б) озге Улттардын Колында. МУны козі КараКты адам байКай алады. Мысалы, «ШаныраК», «БаКай» елді мекенін тікелей басшылыКта журіп КиратКан кім? Алматы Каласы бойынша сот шешімдерін орындаушылардын бастыгы Улты шешен Махмаханов. Иэ, кешегі «Маловодный» ауылында Карап тУрган КазаКтарды «Калашников» автоматымен малша Кырып салган, сол Махмаханов.

Мысалы, осы Махмахановтын орнында КазаК болса, «МУндай Кызметіне рахмет» деп, «ШаныраККа» жоламай кетер еді. Енді осы, Маловодныйдагы оКига бойынша КылмыстыК іс Козгалып, сот шешімін шыгарды. Кінэлілер алгашКы болып оК атКан ш е ш е н д е р емес, жагдайды білейік, «Не болды екен?!» деп келген, оК атылганнан кейін гана іс-эрекетке кошкен КазаКтар! Орімдей-орімдей уш КазаКтын жазыКсыз жігіттері 10-12 жылга сотталып кетті. Соттын эділетсіз шешім шыгарганын халыК та, тіптен сол соттын озі де біледі. Сонда осы эділетсіз шешімді шыгартКан кім?

ЭРИНЕ НАЗАРБАЕВ! Болмаса, неге ол, сол сотталгандардын туыстары шагымданбаган жер Калмады, Президенттін озіне де жазды, эділ шешім шыгартуга кепіл болмайды? БУл онын Конституциядагы жазылган міндеті, парызы емес пе? ЖоК, элде менін айтып отыргандарым отірік пе? Болмаса, дэлелсіз бе?

«ШаныраК» шайКасында да кінэлілер КазаКтар деп шешіліп, бес боздаК жазыКсыз турмеге жабылды. Эсіресе, Уйымдастырушы деп айыпталган, 18 жылга бас бостандыгынан айрылган, Арон Атабектін мулде кінэсі жоК! Мен мУны аныК білемін.
Шелек оКигасын жерімізді босатындар» деп Уран котерсе, Маловодныйда ауылдын айналасындагы жер телімдерінін барлыгын дерлік шешендер оз меншігіне сатып алып Койган. Он пайыздан кем шешендер сол жердін жергілікті тУргындары ТОКСАН пайыздан артыК КазаКтарды не жайлауга откізбей, не жайлаудан кері жургізбей, эдейі, КасаКана КыспаКта Устаган.

Ал «ШаныраКта» оздерінізге белгілі болгандай 100 % КазаКтар гана. Міне осыдан кейін Назарбаевтын басты маКсаты КазаКтарды КУл ету емес деп кім айта алады?! Неге ол, осы уаКигалардын тупкі себептерін ашКызбайды? Ойткені, мУндай жагдайлар онын ішкі позициясына доп келіп тУр. (Болмаса КазаКтар онын басына мініп алады гой). К е й б і р е у л е р «Назарбаев мУны білмей отыр» дейді. БУл КорКаКтардын озін озі алдауы гана. Ал шын мэнінде Назарбаев кімнін Кай жерде дэрет Усатып кеткеніне дейін біліп отырады. Букіл мемлекеттік органдар (КУКыКтыК, эскери, Кауіпсіздік, т.б.) тек сонын нУсКауымен гана жУмыс істейді.

Мен осы оКигалардын алдын да да НазарбаевКа тагы кіріп, Кадап тУрып «КАЗАК ОЗ ЕЛІНДЕ БЕЙШАРА КУН КЕШУДЕ» деп айтКанмын. Себебі, менін шынында да демократиялыК жолмен ел президенті болсам деген ниетім болды. Ал ол кезде мен бугінгі Назарбаевтай Койшы, халКымнын мал болганын Каламаймын. Менін Урпагым малдардын ішінде емес, оркениетті азаматтардын ортасында омір суруі керек.
Осы оймен мен елшілік Кызметінде жургенімде ешкімнін рУКсатынсыз ОБСЕ-ге торага болгымыз келеді деп мэлімдеме жасап жіберіп едім. Назарбаев бУган «БІРІНШІ АРТЫМЫЗДЫ ТАЗАЛАП АЛАЙЫК ТА!» деп К а т т ы ренжіді. «Сіздін абыройыныз ушін гой» десем де, бУдан кейін Назарбаевтын маган деген козКарасы озгере берді.
БУл озі сыныККа сылтау болды.

Назарбаевтын маган ен басты реніші мен онын, жогарыда айтылган, ен жаКын «бауырларына» компромат жинаганымды (ендеше, Назарбаевтын озіне де деген соз) Коймадым. СЕБЕБІ ОЛАР КАЗАК ХАЛКЫН АЯУСЫЗ ТОНАУДА! БіраК, осы уаКытКа дейін Кай КазаК оларга аузын аша алды? Аузын ашКаны олді. Кайда болмаса «Казагым» деген Сары Алмаз, МУстафа Озтурік, З.НУрКадылов, А.Сэрсенбаев, жэне т.б. Тіптен, Президент озінін туган куйеу баласы менін озімді де, аузымды ашпай жатып, олар ушін КУрбан ете салды! Дегенмен мен озім болмасам да, Колымнан келмесе де, басКа бір КазаК азаматы сол келімсектер тонаган ел байлыгын КазаК халКына эйтеуір бір К а й т а р а т ы н ы н а толыК сенемін! Менін бУган омір бойы жинаган дэлелдерім (КУжаттар, бейне-аудиотаспалар, т.б.) толыК жетеді.

УаКыт кімнін кім екенін корсетер элі. Мен КазаККа, жалпы КазаКстан халКына тіке Карай аламын. (Козім кеубіреулердікіндей ойнаКшымайды). Мен курессем, халыКты тонаган Урылармен курестім. Солардын шылауында журген жігерсіз КазаКтармен курестім. Мен Урыларды Ултына, лауазымына, болмаса шыККан тегіне Карай болген емеспін. Урыларда, халКына опасыздыК жасагандарда Улт, тек деген Угымдар болмайды. ОЛАРДЫ АТА-БАБАЛАРЫМЫЗ ТЕКСІЗДЕР ДЕП АТАГАН!
БіраК, «Карга Карганын козін шУКымайды» деген рас екен, онкей тексіздер бірігіп алып, Когам алдында мені эбден Каралауда.

«Андыган жау алмай Коймас» деген. Эу баста, жаныма жансыздарын енгізген тексіздер, сол жансыздарына ауыр-ауыр Кылмыстар жасатып, «МУнын бэрі Рахаттын тірлігі» деп, мені наКаКтан-наКаК айыптап отыр. АКиКатты айтып Кояр деп, менін маКалаларымды не Интернетте, не газет беттерінде басКызбауга тырысуда.

Созімнін туйіні ретінде агылшын философы Бертраннын айтКанын келтірейін: «При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре править».

www.kahar.biz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 25.12.2007 в 09:36:01   # 1048


  Eldar 27.10.2008 в 19:48:19   # 5610
*rear*
  Гость 27.10.2008 в 20:42:54   # 5611
чё то груз какой-то
  Телец 22.11.2008 в 01:36:00   # 6301
Мен Реке сени баста жас алашта жазғанда мен карсы болдым әлі де қарсымын сен жарайсың халық біледі Ал атаңа келсек ол кісі де бір ойлаганы бар шығар бізді жерге тастамас
  Гость 06.12.2009 в 15:46:07   # 29025
  казак 19.10.2010 в 22:17:18   # 69401
  Гость 30.06.2011 в 21:08:48   # 131765
  Гость 30.06.2011 в 21:09:06   # 131766
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь